Avigdor Moshe Rabbi of Voronezh
Avigdor Moshe Nosikov.
Chief Rabbi of Voronezh and the region
Viktor Konishchev. Head of Community
Viktor Konishchev.
Head of Community
Lev Levinson. Executive Director of the Chesed Nechama
Lev Levinson.
Executive Director of Chesed Nechama
Irina Konoshcheva. Executive Director of "Beit Mishpaha"
Irina Konoshcheva.
Executive Director of “Beit Mishpaha”
Alona Brykina. Coordinator of the Jewish youth club.
Alona Brykina.
Coordinator of the Jewish youth club.